Προβλήματα λανθασμένης μεταφοράς τεχνογνωσίας από εισαγώμενα υλικά

Η εισαγωγή υλικών κυρίως από την Β. Ευρώπη έγινε τα τελευταία χρόνια κυρίως από εισαγωγείς που δεν είχαν ειδικές γνώσεις στην διαφορά των κλιματολογικών συνθηκών και στην ανάγκη σωστής εφαρμογής των υλικών αυτών για να μπορέσουν να αποδώσουν στις εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούνταν.

Η αλόγιστη χρήση των υλικών αυτών χωρίς την εφαρμογή των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών οδήγησε στην καταστροφή επιφανειών εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων.Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα :

Θερμομόνωση με υαλοβάμβακα (τύπου ΜΟΝΥΑΛ)

Ο υαλοβάμβακας ο οποίος χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα για θερμομόνωση στην Κ. Ευρώπη, έχει άριστα αποτελέσματα όταν ακολουθούνται οι προδιαγραφές για το υλικό αυτό. Οι προδιαγραφές αυτές βασίζονται στην ειδική σύσταση του υλικού και είναι σε γενικές γραμμές :

  1. Η απόλυτη προστασία από το νερό
  2. Η μηδενική φόρτιση του υαλοβάμβακα
  3. Η πυκνή σημειακή στερέωση του υαλοβάμβακα στις φέρουσες κατασκευές &
  4. Η εξασφάλιση του εξαερισμού του, σε περίπτωση που καταπονείται από υδρατμούς

Οι Έλληνες κατασκευαστές αντιθέτως χρησιμοποίησαν τον υαλοβάμβακα χωρίς να λάβουν υπόψη τους ούτε μία από τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του υλικού, κατασκευάζοντας θερμομονώσεις ταρατσών με αμφίβολη στεγανοποίηση και μηδενικό φράγμα υδρατμών, τοποθετώντας πάνω στον υαλοβάμβακα στρώσεις γαρμπιλομπετού, μωσαϊκού, πλακών κλπ.

Παράλληλα κατασκεύασαν θερμομονώσεις τοίχων χωρίς να στερεώσουν τον υαλοβάμβακα και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξαερισμού του. Το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφούν ή να αδρανοποιηθούν εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ταρατσών και τοίχων και εν συνεχεία να θεωρηθεί ο υαλοβάμβακας ακατάλληλο υλικό για την οικοδομή και να κλείσει το εργοστάσιο της ΜΟΝΥΑΛ.

2.Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα με επικάλυψη αλουμινίου (τύπου VERAL)

Οι στεγανοποιήσεις στην Κ. Ευρώπη με ασφαλτόπανα τύπου VERAL είναι μία συνηθισμένη κατασκευή και βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η κατασκευή αυτή δεν καταπονείται από τους υδρατμούς.

Οι κατασκευές βασίζονται στο ότι πάνω στη φέρουσα κατασκευή τοποθετείται μια ξυλοκατασκευή που απέχει από τη φέρουσα κατασκευή, διπλάσια απόσταση από ότι είναι το πάχος της θερμομόνωσης. Π.χ. για θερμομόνωση 5 cm η απόσταση της ξυλοκατασκευής από τη φέρουσα κατασκευή είναι 10 cm ( κενό αέρα 5 cm).

Πάνω στην ξυλοκατασκευή διαστρώνονται δύο σειρές ασφαλτοπάνων και εν συνεχεία η τελική στρώση (η τρίτη) είναι το ασφαλτόπανο με επικάλυψη αλουμινίου τύπου VERAL.

Το VERAL δεν καταπονείται ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες λόγω αλουμινίου, αλλά και δεν εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των υδρατμών (οριζόντια) και έτσι δεν καταστρέφεται.

Στην Ελλάδα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα διαστρώνονται με ασφαλτόπανο με αλουμίνιο πάνω στη φέρουσα κατασκευή, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας συνεχής βομβαρδισμός του ασφαλτόπανου με τεράστιες ποσότητες υδρατμών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φουσκάλες οι οποίες εν συνεχεία οδηγούνται στη καταστροφή ή την αποκόλυση των ενώσεων του ασφαλτόπανου και τελικά στην καταστροφή της στεγανοποίησης.

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα με επικάλυψη αλουμινίου (τύπου VERAL)

Οι στεγανοποιήσεις στην Κ. Ευρώπη με ασφαλτόπανα τύπου VERAL είναι μία συνηθισμένη κατασκευή και βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η κατασκευή αυτή δεν καταπονείται από τους υδρατμούς.

Οι κατασκευές βασίζονται στο ότι πάνω στη φέρουσα κατασκευή τοποθετείται μια ξυλοκατασκευή που απέχει από τη φέρουσα κατασκευή, διπλάσια απόσταση από ότι είναι το πάχος της θερμομόνωσης. Π.χ. για θερμομόνωση 5 cm η απόσταση της ξυλοκατασκευής από τη φέρουσα κατασκευή είναι 10 cm ( κενό αέρα 5 cm).

Πάνω στην ξυλοκατασκευή διαστρώνονται δύο σειρές ασφαλτοπάνων και εν συνεχεία η τελική στρώση (η τρίτη) είναι το ασφαλτόπανο με επικάλυψη αλουμινίου τύπου VERAL.

Το VERAL δεν καταπονείται ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες λόγω αλουμινίου, αλλά και δεν εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των υδρατμών (οριζόντια) και έτσι δεν καταστρέφεται.

Στην Ελλάδα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα διαστρώνονται με ασφαλτόπανο με αλουμίνιο πάνω στη φέρουσα κατασκευή, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας συνεχής βομβαρδισμός του ασφαλτόπανου με τεράστιες ποσότητες υδρατμών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φουσκάλες οι οποίες εν συνεχεία οδηγούνται στη καταστροφή ή την αποκόλυση των ενώσεων του ασφαλτόπανου και τελικά στην καταστροφή της στεγανοποίησης. Πυγή: ΠΣΕΜ

Προβλήματα λανθασμένης μεταφοράς τεχνογνωσίας από εισαγώμενα υλικά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *